වෛද්‍යවරයෙකු හමුවීමට යාමේදී....


වෛද්‍යවරයෙකු හමුවීමට යාමේදී....


1) පැරණි වෛද්‍ය වාර්ථා , පරීක්ෂ්ණ වාර්ථා සියල්ලම වෙන වෙනම සකසා ‍රැගෙන යන්න.
2) දැනටමත් ඔබ ඖෂධ භාවිතා කරන්නේ නම් (බටහිර හෝ ආයුර්වේද ) වෛද්‍යවරයාට ඒ බව දැනුම් දෙන්න.


3) යම් ඖෂධයකට , ආහාරයකට ආසාත්මිකතා (Allergy) ඇතිනම් වෛද්‍යාවරයාට දැනුම් දෙන්න(අසාත්මිකවන ඖෂධවල  නම් සහිත වාර්තාවක් වෛද්‍යවරයාගෙන් ලබාගෙන සු‍රැකිව තබාගන්න).


4) රෝගයට හේතුවිය හැකි කිසියම් සිද්ධියක් (උදා: පැරණි අනතුරක් , ගත් ආහාරයේ වෙනසක් ) ඇතිනම් වෛද්‍යවරයාට දැනුම් දෙන්න.
5) රෝගියාට නේවාසිකව ප්‍රථිකාර කිරීමට සිදුවිය හැකි නිසා සූදානම් වී යන්න.
6) රෝගය සඳහා පරිස්සම් විය යුතු ආකාරය (උදා: නොගත යුතු ආහාර , ව්‍යායාම ) පිලිබඳ වෛද්‍යවරයාගෙන් විමසන්න.

7) ඔබ ගර්භණී නම් හෝ ඔබ ඒ පිලිබඳ බලාපොරොත්තුවෙන් සිටීනම් වෛද්‍යවරයාට ඒ බව දැනුම් දෙන්න