තරබාරු බව මරණයට හේතුවක්.....තරබාරුබව අඩුවයසේදී මිය යාමට බලපාන සාධකයක් බවත් එය දෙවැනි වන්නේ දුම් බීමට පමනක් බවත් වෛද්‍ය විද්‍යාඥයින් ප්‍රකාශ කරනවා.යුරෝපයේ අකල් මරණ (අඩු වයසෙන් වන මරණ) වලින් 4න් 1කටම වගකිවයුතු වන්නේ දුම් බීමයි. එමෙන්ම තරබාරු බව අකල් මරණ 7කින් 1කටම වගකියයුතු බව පැවසෙනවා.
ඔබගේ BMI අගය 25kg/m2  ට වඩා වැඩිනම් ඔබ සාමාන්‍ය බර සහිත පුද්ගලයෙකුට වඩා ඕනෑම හේතුවකින් මිය යාමේ සම්භාවිතාව වැඩි බවත් ඔබගේ බර නියමිත තරමට අඩුකර ගැනීම මගින් සෑම අකල් මරණ 6කින් එකක් වලක්වාගත් හැකි බවත් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා.


http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(16)30175-1/abstract