ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI - Body Mass Index)


BMI  යනු පුද්ගලයෙකුගේ උසට ගැලපෙන බරක්  තිබේදැයි කියා දක්වන දර්ශකයකි. 
එය ඔබගේ බර කිලෝ ග්‍රෑම් (kg) වලින් ගෙන උස මීටර වලින්( m) ගෙන එහි වර්ගයෙන් බෙදීමෙන් ලැබෙන අගයයි.


   ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය (BMI) = බර (kg)/උස (m) * උස (m)


 වැඩිහිටියෙකුගේ ශරීර ස්කන්ධ දර්ශකය......  • 18.5 වඩා අඩු නම් - කෙට්‍ටු සිරුරක් සහිත බර අඩු පුද්ගලයෙකි. වැඩිපුර ශක්ති ජනක ආහාර ගැනීම සහ ගැළපෙන ව්‍යායාම අත්‍යවශ්‍යය.

  • 18.5 - 24.9  නිවැරදි උසට ගැළපෙන බරකින් යුක්ත පුද්ගලයෙකි.  සමබර ආහාර වේලකින් සහ ක්‍රමානුකූල ව්‍යායාම මඟින් සිරුරේ බර මෙම මට්ටමේ පවත්වා ගත යුතුය.

  • 25 - 29.9 - අධික බර - සමහර බෝ නොවන රෝග ඇති වීමට වැඩි අවධානමක් ඇත(උදා: දියවැඩියාව , හෘද රෝග ). මනා ආහාර පාලනයක් සහ ව්‍යායාම මඟින් බර අඩු කර ගත යුතුය.

  • >30 - ස්ථූල පුද්ගලයෙකි. අධි බර හා සබැඳුනු රෝගයන්ට දැඩි අවධානමක් ඇත. කෑම පාලනය සහ බර අඩු කර ගැනීමට සුදුසු ව්‍යායාම මඟින් බර අඩු කර ගත  යුතුමය.
ඉනෙහි වට ප්‍රමාණය( waist Circumference).


ඉනෙහි වටප්‍රමාණය උකුල් අස්ථියේ ඉහළම දාරයත් ඉළ ඇට වල  පහලම දාරයත් අතර හරි මැදින්(දළ වශයෙන් නාභිය මට්ටම) සිරුරේ වටප්‍රමාණයයි.

එය උදර බිත්තියේ සහ සිරුරේ තැන්පත්ව ඇති මේදය පිළිබඳ හොඳ දර්ශකයකි.එමනිසා ඉනෙහි වටප්‍රමාණය නිවැරදි මට්ටමක පවත්වා ගැනීම අත්‍යවශ්‍යය.

ඉනෙහි වටප්‍රමාණය........

කාන්තාවන්ගේ 80cm (32") වඩා වැඩිනම් 
හෝ
පුරුශයෙකුගේ 90cm (36")  වඩා වැඩිනම්

හදවත් රෝග සහ දියවැඩියාව වැනිබෝ නොවන රෝග වලට ඇති අවදානම වැඩිය.