උණු බීම බොන්නේ බලාගෙනයි.....

අධික උෂ්ණත්වයෙන් යුතු බීම වර්ග නිතර පානය කිරීම ගලනාලයේ පිළිකා ඇතිවීමට හේතු විය හැකි බව ජාත්‍යන්තර පිලිකා පිලිබඳ ප්ර්යේශණ ආයතනය ප්‍රකාශ කර සිටිනවා.එමෙන්ම මේ සඳහා බලපාන්නේ අදාල පානයේ උශ්ණත්වය පමනක් බවත් බීම වර්ගය මත නොවන බවත් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා. මෙහිදී අධික උනුසුමකින් (70C) යුතු බීම නිසා මෙම අවධානම වැඩි වන බවත් මඳ උනුසුමකින් යුතු බීම නිසා මෙවැනි අවධානමක් නැති බවත් ඔවුන් ප්‍රකාශ කරනවා.මේ නිසා අධික උනුසුමකින් යුතු බීම වර්ග වලින් වැලකී සිටීම වඩාත් සෞඛ්‍යාරක්ශිත වනු ඇති. නමුත් තේ මඳ උනුසුමකින් පානය කිරීම අහිතකර නොවන බවද මතක තබා ගන්න.


වැඩි විස්තර........
http://www.medscape.com/viewarticle/864871?nlid=106534_1982&src=WNL_mdplsnews_160617_mscpedit_fmed&uac=142733DR&spon=34&impID=1130171&faf=1